Quyền lợi dành cho thành viên CIO Vietnam thử nghiệm

Quyền lợi dành cho thành viên CIO Vietnam thử nghiệm

1. Được tham gia các chương trình cho CIO Vietnam tổ chức dành riêng cho thành viên từ nâng tầm tư duy, quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ.

2. Tham gia kết nối với các hội viên trong cộng đồng và mở rộng kết nối với các tổ chức, hội đoàn khác.

3. Được ưu tiên tham gia vào các focus group, field trip, chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ theo đặc thù riêng.

4. Được tiêp cận tư vấn, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, ban cố vấn theo giới thiệu của CIO Vietnam Community và thống nhất của các bên.

5. Được tiếp cận, trải nghiệm những giải pháp công nghệ mới nhất hay những workshop chuyên sâu về từng giải pháp. Được tham gia các cơ hội hợp tác tư vấn cho các doanh nghiệp nếu phù hợp.

6. Tự do đóng góp ý kiến, trải nghiệm, xu hướng nhằm mục đích phát triển CLB.

7. Hội viên có quyền tự do rời khỏi CIO Vietnam member nhưng phải có thư thông báo về Ban điều hành ít nhất 10 ngày trước khi chính thức không còn là hội viên. Thư thông bóa này phải ghi rõ lý do và cam kết đây là hành động tự nguyện.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên
1. Không bàn thảo đến chính trị, chủng tộc, tôn giáo, tôn trọng lẫn nhau.
Liên Hệ
Đăng ký thành viên    Copyright ©2022 CIO VietNam